Hva slags materiale er Kumon Math C Hjemmestudier av nitti-ni er vendepunktet.

2023-05-29

matematikk

t f B! P L

I hvilken alder er Kumon Maths C-materiellet?

Kumon Matematikk C tilsvarer nivået til en 8-åring.

Fra og med A-materiellet er det utformet slik at når alfabetet rykker opp én bokstav, rykker også klassetrinnet opp én bokstav. Selv om det er noen områder der karakteren og alfabetet avviker noe fra hverandre i regning, ettersom de ikke omhandler formproblemer og setninger, er det trygt å anta at alfabetet og karakteren i utgangspunktet samsvarer med hverandre.

I Japan finnes det også et belønningssystem der barnet ditt får en pokal hvis det per 31. mars ligger tre trinn foran ditt barns trinn. Hvis du har fullført C-materiellet i løpet av barnets siste år, er du kvalifisert for en pris, så hvis familien din legger mye arbeid i Kumon-læringen, kan du kanskje gjøre dette til et av målene dine.

Hva slags Kumon Math C-materiell er det?

Målene med Kumon Math C-materiellet er som følger

Basert på additions- og subtraksjonsferdighetene du har tilegnet deg frem til B-materiellet, tilegne deg de grunnleggende regneferdighetene for multiplikasjon og divisjon, og utvikle evnen til å gå videre til D-materiellet.

Mens subtraksjon ble behandlet i A-materiellet og strekoperasjoner i B-materiellet, vil multiplikasjon og divisjon være temaet i C-materiellet. Dette er grunnlaget for brøkregning, som vil fortsette frem til G-materiellet, så det kan sies å være et vendepunkt.

La oss se nærmere på undervisningsmaterialet. Aritmetikk C består av 200 utskrifter, og innholdet er i hovedsak fordelt på følgende måte.

| Materialnummer | Innhold | --- | --- | 1-10 | Gjennomgang frem til B | | 11-50 | 1 siffer x 1 siffer (99) | 51-100 | 2 siffer x 1 siffer | 101-110 | 3 siffer x 1 siffer og 4 siffer x 1 siffer | 111-120 | Invers av 99 | 121-160 | Divisjon med restposter | 161-180 | 2 siffer / 1 siffer 181-200 | 3-sifret dividert med 1-sifret | 3 sifre dividert med 1-sifret | 3 sifre x 1 siffer

Første halvdel består av multiplikasjon og andre halvdel av divisjon.

Hva er de viktigste punktene i Kumon Maths C?

Det viktigste er at foreldrene aktivt støtter mestring av nitti-ni.

Multiplikasjon, som er vanskeligere enn addisjon, må mestres på kortere tid enn addisjon.

Multiplikasjon er vanskeligere å forstå som begrep enn addisjon. Dette skyldes at tallene er større og at det er vanskelig å ha et konkret bilde av dem.

Vanskeligheten med å ha et konkret bilde var den samme i B-materialet, der tresifret addisjon og subtraksjon ble introdusert, så det må i utgangspunktet ha vært vanskelig å se for seg et konkret objekt.

Ved hjelp av penneteknikken kan imidlertid selve utregningen fullføres ved å gjenta ensifret addisjon og subtraksjon, og siden det maksimale tallet for ensifret addisjon er 18, kan man klare å visualisere et konkret objekt. Ved å bruke dette bildet for å lære addisjon, kan man til og med mestre tresifrede regnestykker.

Når det gjelder multiplikasjon, er situasjonen en annen. Selv i grunnleggende ensifret multiplikasjon er det største tallet 81, en størrelse som er vanskelig å visualisere konkret. Allerede i innlæringsfasen blir det nødvendig å basere seg på en viss grad av utenatlæring.

Dessuten er mengden materiale som brukes til multiplikasjon, ikke like stor som til addisjon. Fra første gang addisjon dukker opp til subtraksjon skal 310 utskrifter løses, men fra begynnelsen av multiplikasjon til divisjon trengs det bare 100 utskrifter. Selv om vanskelighetsgraden øker, er det nødvendig å lære på et kortere antall utskrifter.

Det er høyst sannsynlig at det legges til grunn en hjemmelæring på 99.

En mulig årsak til dette er at multiplikasjon til en viss grad forutsettes å læres hjemme.

Innlæring av multiplikasjon involverer et verktøy som kalles nitti-ni, som går ut på å resitere tallene 1 x 1 til 9 x 9, og er en innlæringsmetode som nesten alle, uten unntak, har opplevd hvis de har gått på skole i Japan. Det er svært enkelt å lære seg dette hjemme hvis man har lyst, og det finnes et stort utvalg av undervisningsmateriell, for eksempel plakater til å henge opp på badet.

Mange Kumon-klasserom lar også elevene resitere de 99, og hvis de klarer å resitere dem, går de videre til neste oppgave. Det finnes imidlertid ingen instruksjoner for resitasjon i Kumons utskrifter, så elevene har ingen mulighet til å lære seg de nitti-ni med mindre de resiterer dem på egen hånd hjemme.

Jeg ønsker å understreke viktigheten av hjemmelæring på et tidlig stadium.

I lys av dette er poenget med Kumon Math C å få elevene til å innse behovet for å lære seg nitti-ni hjemme på et tidlig stadium.

Kumons undervisningsmateriell, ikke bare for ni-ni, har nesten ingen forklaringer når man går inn i en ny enhet. Fordi Kumons læremidler er basert på metoden "bli vant til det i stedet for å lære det", er det nødvendig med støtte i enheter der det ikke finnes noen ledetråd til forståelse. Når det gjelder mangel på ledetråder, har C-materialet en vanskelighetsgrad som er vanskelig å finne i fremtiden.

Materialets vanskelighetsgrad varierer sterkt avhengig av tilgjengeligheten av støtte. Det kreves aktiv støtte fra foreldrene.

QooQ